EMDR på trauma & PTSD

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR utvecklades på 80-talet av Francine Shapiro, USA, sedan dess har man forskat och utvecklat metoden ytterligare.

EMDR är en behandlingsmetod som kan hjälpa dig att minska besvär från negativa upplevelser som du haft tidigare i livet och som stör dig i din vardag såsom trauma och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom).

Vad betyder traumatisering?

"Trauma är en psykiskt påfrestande händelse som  ligger utanför människors erfarenhetsområde och som ofta innebär en känsla av intensiv rädsla, skräck eller hjälplöshet. Exempel på faktorer som påverkar om en händelse blir traumatiserande kan vara personlighet (ålder, utvecklingsnivå), grad av exponering, tolkning av egen roll och socialt stöd.

Symptom på trauma kan vara sömnproblem, oro, ångest, aptitlöshet, kroppsliga besvär, nedstämdhet/ orkeslöshet, rädsla, tillitsbrist/ relationsproblem, koncentrationssvårigheter, irritabitlitet/ilska, problem med att hantera känslor och tankar, självmordstankar och handlingar.

Komplext trauma är upplevelsen av att över tid och vid upprepade tillfällen upplevt utvecklingshämmande händelser, ofta i nära relationer och tidigt i livet.

PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) kan innebära återupplevande av svåra händelser, negativa förändringar i tankar och sinnesstämning, överspändhet och undvikande av sådant som kan påminna om händelsen.

Men alla svåra händelser behöver inte vara traumatiska. Traumatisering kan ses som ett tillstånd som drabbar dem som inte återhämtar sig från en dramatisk händelse av egen kraft utan ”fastnar” i händelsen och i minnet av den. Det som tidigare kallats en traumatisk händelse benämns nu som en potentiellt traumatisk händelse eftersom det alltså inte är självklart att den som upplevt en svår händelse utvecklar långvariga reaktioner."
(Källa: Rädda Barnen)

När använder man EMDR?

EMDR har som syfte att stimulera vår förmåga att bearbeta den påverkan som händelsen eller händelserna har på dig idag där du med behandlingen kan få traumat att blekna bort, försvinna och hjälpa dig att tänka annorlunda runt händelserna. Utmärkande för terapin med EMDR är att det inte nödvändigt att prata om det förflutna och att man kan uppnå terapeutiska mål på relativt kort tid.

I början utvecklades metoden för behandling av PTSD. Nu vet vi att den kan användas vid ett brett spektrum av traumarelaterade besvär som PTSD, ångest, panik, fobier, sorgereaktioner, rädsla, oro negativ självbild, långvarig smärta, migrän, mardrömmar, negativa tankar, nedstämdhet, ätstörningar, stress, undvikandebeteende, sömnproblem, skuld eller beroendeproblematik.

Sammanfattningsvis kan sägas att EMDR kan tillämpas vid tillstånd där starka obehagliga känslor är förknippade med tidigare negativa livshändelser.

Hur går en EMDR-behandling till?

Efter bedömningssamtal och utformning av behandlingsplan blir det dags för en EMDR-session.

Terapeuten kommer att be dig beskriva den traumatiska upplevelsen i grova drag och sedan ”frysa” den scen i händelsen som känns värst att titta på i nuet.

Terapeuten kommer att fråga vad du känner och tänker och sedan ge dig en distraherande aktivitet, t ex att följa terapeutens fingrar som rör sig fram och tillbaka, och/eller andra övningar.

Terapeuten gör det ungefär 30 sekunder (per set) och frågar sedan vad du lägger märke till/upplever.

EMDR-proceduren initierar vanligtvis en ström av tankar, bilder, känslor och fysiska förnimmelser. Det är ofta dessa tankar, bilder, känslor etc förändras. Efter varje set uppmanas klienten att fokusera på den mest märkbara förändringen, följt av ett nytt set. Ni fortsätter tills du inte längre blir påverkad av dina minnen av händelsen.

Vilka effekter kan du förvänta dig?

Behandlingen kommer gradvis att leda till att minnet tappar sin kraft och känslomässiga laddning. Det blir lättare och lättare att komma ihåg den ursprungliga händelsen utan att ha en negativ förnimmelse.

I många fall förändras även själva minnesbilderna och blir till exempel suddigare eller mindre. Men det kan också vara så att mindre obehagliga aspekter av samma situation kommer fram. En annan möjlighet är att nya tankar eller insikter spontant uppstår som ger en annan, mindre hotfull, mening åt händelsen.

Dessa effekter bidrar till att den chockerande upplevelsen successivt får en allt mindre dominant plats i din livshistoria.

Exempel

Att få EMDR-behandling i tid, leder att klienterna behöver lida mindre. Resultatet blir en kortare behandlingstid och är en mer klient- och terapeutvänlig behandlingsmetod.

När till exempel en sjuksköterska hjälper ett barn eller en vuxen med blodfobi eller spruträdsla kan de effektivt använda EMDR.

En barnmorska kan efter en svår traumatisk förlossning använda EMDR, så att mamman snabbt kan bearbeta sin traumatiska upplevelse och en trygg anknytning kan ske.

En skolkurator kan genom bara några få sessioner hjälpa ett barn som har haft en traumatisk upplevelse i skolan.

Erfarenheten visar att när det gäller trauma efter en enda händelse, kan människor ofta återuppta sina normala dagliga aktiviteter efter bara några sessioner.

Vetenskaplig grund

Förklaringen till effektiviteten av EMDR är att behandlingen belastar ditt arbetsminne. Ett traumatiskt minne som är aktivt, är både levande och intensivt, samt kräver en relativt stor mängd av en individs minneskapacitet.

Forskning visar att när du som klient följer terapeutens behandlingsaktiviteter så belastas din minneskapacitet. På grund av denna konkurrens från arbetsminnesuppgifter minskar utrymmet för det lagrade minnets livlighet och obehag.

Det finns nu mer än 20 randomiserade kontrollerade kliniska prövningar på effektiviteten av EMDR vid PTSD. Detta gör EMDR till en av de mest utvärderade behandlingsmetoderna inom området psykologiska trauman. I många länder har EMDR fått stor efterfrågan hos klienter.

International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) och Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar metoden starkt vid PTSD även till barn och ungdomar.

Bokadirekt här!
Boka tid Vit